فرار مالیاتی

فرار مالیاتی چیست در تمامی جوامع  مالیات از منابع  مهم درآمد دولت می باشد.  از طرفی در بسیاری از کشورها ،حتی در کشورهای پیشرفته ، فرار مالیاتی وجود دارد .در واقع فرار مالیاتی به معنای این است که افراد برای نپرداختن مالیات از هر روش قانونی و یا غیر قانونی استفاده می کنند تا مالیات […]

Read More