مشاوره مدیریت مالی

مدیریت مالی چیست در تعریف مدیریت مالی باید بگوییم که عبارتست از کاربرد اصول و مفاهیم اقتصادی برای تصمیم گیری و حل مسأله . مدیریت مالی یا همان corporate finance   و یا business finance به معنای مدیریت مالی بنگاه های کسب و کار  و یا تصمیم گیری مالی در داخل واحدهای تجاری می باشد .درواقع […]

Read More