نمونه گزارش حسابرسی

نمونه گزارش موسسه حسابرسی : • گزارش حسابرسی مستقل • به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت نمونه (سهامی عام) • گزارش نسبت به صورتهای مالی صورتهای مالی شرکت نمونه شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه سال … و صورتهای سود و زیان ،سودوزیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال منتهی به تاریخ مزبور […]

Read More