گزارش حسابرسی

اجزای تشکیل دهنده گزارش معقول چیست؟ 1. عنوان                       2. مخاطب                      3. بند مقدمه یا بند تفکیک و مسئولیت ها     4. بند حدود رسیدگی 5. بنداظهارنظر                6. تاریخ  […]

Read More