نمونه گزارش حسابرسی

نمونه گزارش موسسه حسابرسی :

• گزارش حسابرسی مستقل

• به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت نمونه (سهامی عام)

• گزارش نسبت به صورتهای مالی

صورتهای مالی شرکت نمونه شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه سال … و صورتهای سود و زیان ،سودوزیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا… توسط موسسه ،حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی:

مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری با هیئت مدیره شرکت است،این مسئولیت شامل طراحی ،اعمال و حفظ کنترل های داخلی مبوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس:

مسئولیت این موسسه ،اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است.استانداردهای مزبور ایجاب میکند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ،اطمینان معقول کسب شود.
حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ ودیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس،از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه ،بستگی دارد.برای ارزیابی این خطرها،کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ،بررسی میشود.
حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره ونیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.
این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ،برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی ،کافی است.

اظهارنظر:

به نظر این موسسه صورتهای مالی یادشده ،وضعیت مالی شرکت نمونه (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند سال … و عملکردمالی وجریانهای نقدی ان را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ،از تمام جنبه های با اهمیت ،طبق استانداردهای حسابداری ،به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی:

شکل ومحتوای این بخش از گزارش حسابرس با توجه به ماهیت دیگر مسئولیت های گزارشگری حسابرس ،متفاوت خواهد بود.
[امضای حسابرس ]
[تاریخ گزارش حسابرس ]
[ نشانی حسابرس _میتواند در سربرگ موسسه حسابرسی درج شود ]

 

 

 

دسته بندی ها :