مالیات

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :

اشخاص حقیقی برای ارسال اظهارنامه مالیاتی تا پایان وقت31 خرداد ماه فرصت دارند.پرکردن اظهارنامه مالیاتی جهت پرداخت مالیات سبب رسمی شدن فعالیت یک موسسه یا شرکت میشود .

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی(شرکت ها):

کلیه شرکت ها ، موسسات ،شعب شرکت های خارجی و … که توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و یا تشکیلات قانونی احراز هویت گردید به لحاظ قانونی ثبت میشوند، همچنین شرکت های دولتی ،وزارتخانه ها، نهادهای عمومی و .. که بر اساس قانون و یا مصوبه ،فعالیت می نمایند و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط  مراجع قانونی  می باشد(مانند اتحادیه ها و مجامع صنفی ،انجمن های حرفه ای ،احزاب و ..)به عنوان اشخاص حقوقی تلقی می گردند که مشمول مالیات بر در امد اشخاص حقوقی مقرر در قانون میباشند.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران ،مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده در قانون ،موظف به انجام تکالیف قانونی هستند زیرا عدم رعایت تکالیف فوق موجب تعلق جرایم و محرومیت از معافیت های مالیاتی برای آنان خواهد شد .

مشمولین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:

1-  شرکتها و موسسات تجاری و انتفاعی :کلیه این شرکتها و موسسات که مراحل قانونی در اداره ثبت شرکتها را طی نموده وبه ثبت رسیده اند و دارای شماره ثبت می باشند.

2- درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی : این درآمدها، که از منابع مختلف در ایران و یا خارج از ایران تحصیل میشود،پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد مشمول مالیات خواهند بود.

در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند،در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند ، از مأخذ کل درامد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول میشود.

3- معافیت ها : درآمدمشمول مالیات ابزاری ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحد های تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرار داد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها ، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود،از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج با توجه به مکانی که در آن مستقر هستند ،برای مدتی معین به میزان درصد تعیین شده طبق قانون ،از پرداخت مالیات معاف هستند.

4- شرکت های ترکیبی یا ادغامی : شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ خصوصیت حقوقی یک شرکت ،درهم ادغام یا ترکیب میشوند ازلحاظ مالیات مشمول مقررات زیر می باشند:

الف) تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه ی شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده ی شرکت های ادغام  یا ترکیب شده از پرداخت مبلغی از  حق تمبر طبق قانون  معاف هستند.

ب)انتقال دارایی های شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول انواع مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج) عملیات شرکت ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د) استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

5- اشخاص حقوقی

 

وظایف اشخاص حقوقی:

الف) اشخاص حقوقی، مکلف اند اظهارنامه ،ترازنامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هریک از آنها را به اداره مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.پس از ارائه اولین فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

محل ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است.حکم این ماده در مورد کارخانه داران ایران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

ب) پلمپ دفاتر قانونی: اشخاص حقوقی بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها نمایند بدین معنی که برای عملکرد هر سال مودیان موظفند تا پایان اسفند ماه سال قبل نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمایند.

ج‌) پرداخت تمبر: ارائه لیست حقوق بگیراناشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق ،مالیات متعلق را طبق مقررات محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارائه لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصات نظیر نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن میباشد،به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.مهلت رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی در صورت ارائه اظهارنامه مالیاتی یک سال و در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی  پنج سال میباشد.

 

روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی:

رسیدگی از طریق دفاتر : اگر اشخاص حقوقی در موعد مقرر اقدام به ارائه اظهارنامه ، ترازنامه ، صورت سود و زیان ،ارائه دفاتر قانونی (روزنامه و کل) اسناد و مدارک نمایند و درآمد حاصل را  اعلام نمایند رسیدگی از طریق دفاتر صورت میگیرد.

ب) رسیدگی از طریق علی الرأس: درصورتی که اشخاص حقوقی ازارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و هم چنین نسبت به سایر تکالیف خویش اقدام ننمایند رسیدگی مالیات آنها از طریق علی الراس انجام می پذیرد.

ج) رسیدگی از سوی هیأت بند 3: رد دفاتر  به علت عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر.

 

دلایل ارجاع پرونده به هیأت بند 3 :

• تاخیر پلمپ

• تاخیر ثبت وقایع مالی

• فاکتورهای فروش شماره سریال چاپی  نداشته باشند

• اسناد درآمدی مورد قبول سازمان مالیاتی نباشد

• دفاتر برای تشخیص درامد مشمول مالیات قابل رسیدگی نباشد

درصورت ارجاع پرونده به هیأت بند3 دوماه به مهلت رسیدگی اضافه میشود.

 

مالیات علی الراس چیست؟

مالیاتی که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی ،قراین و ضرایب مالیاتی است را مالیات علی الراس میگویند.
مهمترین ابزار تشخیص درآمد واحدهای تجاری و محاسبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی ،اظهارنامه ارسالی توسط مودی میباشد.پس از دریافت اظهارنامه توسط واحد مالیاتی قانون مالیات های مستقیم پرونده واحد تجاری توسط کارشناسان ارشد مالیاتی (ممیز مالیاتی)رسیدگی میشود.

مراحل رسیدگی:

در ابتدای امر ممیز مالیاتی طی برگه ای که به نام “برگ درخواست اسنادو مدارک “میباشد از مودی درخواست مینماید که کلیه اسناد و مدارک خویش را جهت رسیدگی در اختیار وی قرار دهد.
کارشناس ارشد مالیاتی مکلف است پس از ابلاغ “برگ درخواست اسناد و مدارک “ظرف مدت یک هفته تا پانزده روز پس از ابلاغ درخواست فوق به محل کار مودی مراجعه نموده و دفاتر و اسناد و مدارک را مورد رسیدگی قرار دهد.

نتایج حاصل از رسیدگی:

1- رسیدگی از طریق قبول دفاتر :در صورتی که دفاتر و اسناد بر طبق موازین قانونی و آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم شده باشد درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفتر تعیین و مبلغ مالیات مشخص و طی برگ تشخیص صادر و به مودی ابلاغ میشود.

2- رسیدگی از طریق علی الرأس: در صورتیکه دفاتر واسناد مودی موازین قانونی و آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم نشده باشد و یا در مدارک ارائه شده جهت رسیدگی نقص وجود داشته باشد،دفاتر مورد قبول واقع نمیشود و تشخیص درآمد و مالیات واحدهای تجاری بر اساس معیارها و قوانین مالیاتی شناسایی و مطالبه میشود.

3- رسیدگی توسط هیات سه نفره :در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابزاری برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شودو یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشوددر این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیات سه نفره احاله گردد.

دلایل علی الراس شدن محاسبه مالیات :

1- درصورت ارائه نشدن ترازنامه یا حساب سودو زیان واحد تجاری تاموعد مقرر
2- در صورت خودداری کردن مودی از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود به در خواست کتبی اداره امور مالیاتی :اگر این مدارک ارائه نشده مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جز هزینه های قابل قبول خودداری میشود و در صورتیکه مربوط به درآمد باشد،درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهدشد.
3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابزاری برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط موردقبول واقع نشود.

مالیات علی الراس چگونه محاسبه می شود؟

درصورتی که ممیز مالیاتی به دلیل موارد فوق دفاتر و اسناد واحد تجاری را علی الراس تشخیص دهد،ابتدا با تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ،ابتدا قرینه و یا قرائن مرتبط بابت محاسبه مالیات علی الراس را که در قانون و متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی میباشد را انتخاب نموده و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر از روی دفترچه ضرایب مالیاتی و یا قرائن انتخابی ،درآمد مشمول مالیات مودی را محاسبه و مالیات وی را تعیین مینماید.

درهرشرایط و موقعیتی که قرار دارید موسسه حسابرسی و حسابداری محاسبان با همراهی شما ،موفقیت و پیشرفت را برایتان به ارمغان می آورد و خدماتی از قبیل : مشاوره مالی و مالیاتی رایگان ، تهیه و تنظیم اظهارنامه ، حسابرسی رتبه بندی شرکتها ، حسابرسی اخذ وام بانکی ، اصلاح و تعدیل حساب ها ،تهیه گزارش حسابرسی ، تنظیم قرارداد حسابرسی ، تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام ، حسابرسی داخلی ، تهیه تراز آزمایشی و … را به شما عزیزان ارائه می دهد.

با اطمینان به ما آینده خود را ایمن سازید.

دسته بندی ها :