حسابرسی عملیاتی

تعریف حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی یکی از انواع خدمات مشاوره مدیریت است که روز به روز اهمیت بیشتری میابد.

حسابرسی عملیاتی عبارت است از بررسی بسامان فعالیت های سازمان یا بخش معینی از آن در ارتباط با اهداف تعیین شده .هدف اصلی حسابرسی عملیاتی ،ارزیابی رعایت(صرفه اقتصادی)هنگام تهیه منابع و ارزیابی (کارایی)عملیات هنگام استفاده از منابع و (اثر بخشی) عملیات برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده ،تشخیص فرصت های بهبود عملیات و ارائه پیشنهاد های اصلاحی به مدیران سازمان است.
ارزیابی صرفه اقتصادی ،کارایی و اثر بخشی سیستم حسابداری کامپیوتری یک شرکت و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ،نمونه ای از حسابرسی عملیاتی است.حسابرسی عملیاتی یکی از انواع خدمات مشاوره مدیریت است که روز به روز اهمیت بیشتری میابد.

در این نوع از حسابرسی ،معیار مورد استفاده برای ارزیابی ادعاهای مدیریت با معیار مورد نظر در حسابرسی صورت های مالی متفاوت است.به همین دلیل در مقایسه با حسابرسی صورت های مالی و حسابرسی رعایت ،حسابرسی عملیاتی با مسائل و چالش های دیگری نیز مواجه است،زیرا در این زمینه حسابرسان باید به شناسایی یا تعریف اهداف و معیارهای قابل اندازه گیری بپردازندتا بتوانند به کمک آن اثربخشی و کارایی عملیات را ارزیابی کنند.
در واقع حسابرسی عملیاتی نوعی نگرش است که علت نارسایی ها ،ضعف ها ،نقایص و عوامل دیگر را در افراد نمیجوید بلکه علت ها را در نظام های کنترلی جستجو میکندو در صدد رفع آن برمی آید.حسابرسی عملیاتی یکی از انواع خدمات مشاوره مدیریت است که روز به روز اهمیت بیشتری میابد.

شرکت حسابرسی محاسبان با ارائه خدمات حسابرسی ،خدمات مشاوره مالی و مالیاتی رایگان و دیگر خدمات آماده ارائه خدمت به شما در جهت رسیدن به اهدافتان  میباشد.

دسته بندی ها :