ویژگی های مشاوره مالی

ویژگی های مشاوره مالی خوب • یک مشاوره مالی خوب چنانچه بخواهد به کسانی که نیازمند مشاوره هستند کمک کند لزوما نباید مدرک دکترای اقتصادی و حسابداری داشته باشد بلکه باید تجربه کار کردن و اطلاعات کارشناسی دقیق و  کافی در یک زمینه سرمایه گذاری داشته باشد و از تمام جزئیات آن به خوبی مطلع […]

Read More