نقش مالیات بر ارزش افزوده بر جامعه

رابطه مالیات بر ارزش افزوده با شهرداری ها: مالیات بر ارزش افزوده در واقع درآمدی پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها و همینطور روستا ها بوجود آورده است و از زمان اجرای این قانون طبق گزارش سالیانه رسانه مالیاتی ایران ،منابع مالی مورد نیاز شهرداریها تامین شد و شهرداریها خدماتی نظیر ایجاد فضای سبز […]

Read More