مزایای مالیات بر ارزش افزوده

تعریف و اهمیت مالیات بر ارزش افزوده: مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیرمستقیمی است که مصرف کننده  یا خریدار ،آن را به همراه  بهای خرید به فروشنده می پردازد و دریافت کننده یا فروشنده مقدار مالیات اخذ شده را به خزانه دولت واریز می کند. ذکر این نکته ضروری است که فروشنده ، زمان خرید […]

Read More