نمونه قرارداد حسابرسی

آیا میدانید در قرارداد حسابرسی چه مواردی باید ذکر شود؟ قرارداد زیر یک نمونه  قرارداد حسابرسی صورت های مالی می باشد که میتواند بر حسب شرایط و نیازهای هرمورد و در صورت ضرورت ،با کسب نظر مشاور حقوقی تعدیل شود.   سربرگ موسسه حسابرسی (حاوی نشانی) قرارداد حسابرسی   عطف به درخواست ( نام واحد […]

Read More