مالیات غیر مستقیم

انواع مالیات غیر مستقیم: الف) مالیات بر واردات • حقوق گمرکی • سود بازرگانی • اتومبیل های وارداتی • حق ثبت ب) مالیات بر مصرف و فروش • مالیات بر فرآورده های نفتی • مالیات تولید الکل طبی • مالیات نوشابه های غیر الکلی • مالیات فروش سیگار • مالیات اتومبیل • مالیات اتومبیل های […]

Read More