حسابرسی رعایت

تعریف حسابرسی رعایت: مقصود از حسابرسی رعایت ،تعیین میزان رعایت احکام ،سیاست ها،پیمان ها ،قوانین و مقررات دولتی و کنترل های داخلی توسط شرکت های مورد رسیدگی است.برای مثال شرکتها میتوانند تعیین میزان احکام و سیاست های داخلی توسط بخش های مختلف سازمان را از حسابرسان خود درخواست نمایند. مثال دیگر :حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی […]

Read More