قانون مالیات بر ارزش افزوده

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع  کیست ؟ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در واقع نفع تولید کنندگان داخلی را در پیش دارد و در طی فرایند تولید ،سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف میشوند و این در حالی است که توزیع کننده ی نهایی باید مالیات را […]

Read More