مالیات بر ارزش افزوده و برقراری عدالت اجتماعی

رابطه مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد عدالت اجتماعی : عدالت اجتماعی در واقع به معنی این است که حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی رعایت شود و این زمانی امکان پذیر است و اتفاق می افتد که تمامی افراد جامعه به حق خود از ثروت و در آمد برسند و از مهمترین […]

Read More