کاربرد گزارش حسابرسی

هدف از ارائه گزارش حسابرسی از اهدافی که گزارش حسابرسی دارد، میتوان به بررسی صورت های مالی و ارزیابی آنها با توجه به شواهد و مدارک کافی ،جهت اظهارنظر در مورد صورت های مالی اشاره کرد که این گزارش به صورت کتبی ارائه می شود.حسابرسی صورت های مالی باید بگونه ای باشد که مشخص کند […]

Read More