تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام

روش های تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام حسابرسی های مستقل بسیاری به صورت اختیاری جهت تعیین وضعیت مالی شرکت در هنگام ورود و خروج شرکا و یا ارائه صورت های مالی مورد قبول صورت می گیرد که این حسابرسی تحت مقررات هیچ یک از قوانین نیست. این حسابرسی ها اگرچه در قانون و مقررات […]

Read More