حسابرسی قانونی

تعریف حسابرسی قانونی : حسابرسی در واقع رسیدگی به اسناد  و مدارک جهت میزان انطباق آنها با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری میباشد که حسابرس بعد از بررسی صورتهای مالی در مورد آنها اظهارنظر کرده و گزارش نهایی را تهیه میکند.در سالهای اخیر ،دعوت از حسابرسان برای ارائه خدمات (حسابرسی قانونی )به ویژه هنگام بروز اختلافات […]

Read More