حسابرسی رتبه بندی شرکت ها

تعریف رتبه بندی: رتبه بندی یک نوع معیار صلاحیت گذاری براساس استاندارهای تعریف شده در قانون نامه اداره برنامه مدیریت راهبردی نهاد  ریاست جمهوری است.براساس رتبه صلاحیت ،میزان توان فنی ،اجرایی و مدیریتی اعضای حقوقی سازمان مشخص میگردد.تشخیص  صلاحیت،فرایندی است که در آن شرایط عمومی ،فنی و تخصصی اعضای سازمان در زمینه پیمانکاری مورد بررسی […]

Read More