مالیات مستقیم

انواع مالیات مستقیم:

الف) مالیات بر دارایی:

دارایی یا ثروت،مشتمل بر کلیه حقوقی است که شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به اشیاء و اموال دارد و به آنها این اجازه را میدهد که درآن اموال تصرفات مالکانه نمایند.به مالیاتی که بر این ثروت یا دارایی قرار میگیرد،مالیات بر دارایی میگویند که جزیی از مالیات مستقیم است.

• مالیات بر ارث: مالیاتی است که در نتیجه  فوت شخص، اعم از فوت واقعی یافرضی بر اموال باقی مانده متوفی طبق قانون تعلق میگیرد.

• حق تمبر

 ب) مالیات بر درآمد : به مالیاتی که از درآمد اشخاص وصول میشود ، مالیات بر درآمد گفته میشود که  دارای انواع مختلفی است که به تعدادی از آنها اشاره میشود:

• مالیات بر درآمد املاک:مالیاتی که از درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خودنسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت مقرر اخذ میشود.

• مالیات بر درآمد مشاغل: مالیاتی است که از در آمد شخص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های قانون مالیات ها در ایران تحصیل میشود پس از   کسرر معافیت های مقرر وصول میگردد.

• مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی: مالیاتی است که از جمع درآمد شرکتها و در آمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منافع مختلف در ایران یا خارج ایران تحصیل میکند.

• مالیات بر درآمد اتفاقی: مالیاتی است که از درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلا عوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید، مشمول مالیات اتفاقی بوده که نوعی مالیات مستقیم به شمار می آید و به نرخ مقرر در ماده 131 قانون وصول میگردد.

درصورت نیاز به اطلاعات و  توضیحات بیشتر در این زمینه با کارشناسان موسسه حسابرسی محاسبان در تماس باشید.

 

دسته بندی ها :