سازمان حسابرسی

تعریف سازمان حسابرسی

سازمان حسابرسی یکی از سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است که سال 1366 به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی تاسیس شد.سازمان حسابرسی علاوه بر حسابرسی و بازرسی قانونی،خدمات مالی مشاوره ای ،تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی،و آموزش و تحقیق در زمینه حسابرسی را برعهده دارد.

خدمات سازمان حسابرسی:

یکی از خدمات فایده مند سازمان حسابرسی که نقشی انکارناپذیر در توسعه دانش حسابداری در ایران داشته است،انتشار نشریه های تخصصی با موضوعات متنوع حسابدای و موضوعات مرتبط بوده است.

استاندارهای حسابرسی:

استاندارهای حسابرسی ،معیاری برای سنجش کیفیت کار حسابرسان است.
انواع استانداردهای حسابرسی:
1-استانداردهای عمومی
2-استاندارهای عملیاتی
3-استانداردهای گزارشگری

انواع گزارشهای حسابرسی:

1-گزارش مقبول یا استاندارد
2- اظهارنظر مشروط
3-اظهار نظر مردود
4-عدم اظهارنظر

تقسیم بندی حسابرسان:

شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک میشوند:
1-حسابرسان داخلی: این گروه از حسابرسان ،کارمند واحد مورد رسیدگی هستندو در واقع رابط میان هیأت مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را بطور هفتگی ،ماهانه یا سالانه به مدیر عامل و هیأت مدیره ارائه می دهند.این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی میکنند.
2- حسابرسان مستقل: این گروه از حسابرسان ،افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول به کار هستند و براساس قرار داد میان شرکتها یا سازمانها بااین موسسات ،عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار میدهندو گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه میکنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیـأت مدیره شرکت میباشند.

وظایف حسابرس

حسابرس وظیفه بررسی صحت اسناد مالی و حسابداری و انطباق آنها بااصول حسابداری و موارد قانونی رابر عهده دارد.حسابرسی و حسابداری شباهت های زیادی باهم دارند ،در واقع حسابرسان کار حسابداران را بررسی و نتیجه کار خود را به هیأت مدیره ،سهامداران ، بانک ها و سایر سازمان های نظارتی و قانونی ،حسب مورد ،گزارش میکنند.

مهارت های مورد نیاز حسابرس:

یک حسابرس ،برای انجام کار حسابرسی باید در زمینه محاسبات و تحلیل اطلاعات مهارت بالاو قابل قبولی داشته باشد.البته در سالهای اخیربه دلیل کامپیوتری شدن سیستم های مالی و حسابداری ،یک حسابرس کارآمد میبایست علاوه بر اصول و فنون حسابداری و حسابرسی به کار با نرم افزارهای مالی و حسابداری مختلف نیز تسلط داشته باشند. همچنین باید دارای مهارت ارتباطی،کلامی و نوشتاری خوبی باشد.

دسته بندی ها :