حسابرسی ویژه

تعریف حسابرسی ویژه و قضایی :

اینگونه خدمات با توجه به مشکلات و اختلاف نظرهای مالی بین شرکتها،موسسات و اشخاص قابل ارائه بوده و عمدتاً با توجه به نظر قاضی و بازپرس پرونده و موارد ارجاع شده بررسی و جهت رسیدگی نهایی ارائه شود. حسابرسی ویژه هم از طریق بازرسی و بررسی مستندات مالی و غیر مالی در مراحل دادرسی و بازرسی و هم از طریق کمی سازی منازعات حقوقی در حل وفصل تعارض ها و اختلاف مالی و منافع از دست رفته کمک می کند.
موسسه حسابرسی محاسبان با توجه به داشتن متخصصین ،کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه میتوانند با توجه به صلاحیت های تخصصی و حرفه ای خود نسبت به روند شکل گیری صحیح پرونده ها اظهار نظر بیطرفانه و قابل اتکایی ابراز نمایند.

دوحوزه کلیدی حسابرسی قضایی:

بازرسی ( کارگاهی )
پشتیبان دادرسی

مراحل حسابرسی قضایی را میتوان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

مرحله اول: افشا کنندگان ادعا
مرحله دوم : شناسایی طرفین ادعا
مرحله سوم: بررسی کنندگان ادعا
مرحله چهارم : وضعیت رسیدگی یا تنظیم دادخواست
مرحله پنجم : بررسی ادعا توسط شعبه قضایی
مرحله ششم : مراحل کارشناسی رسمی
مرحله هفتم : تنظیم کیفر خواست

با توجه به اهمیت و نقش گزارش کارشناسی ( حسابرسی قضایی ) در احقاق حقوق هریک از طرفین ،کارشناسی رسمی باید دارای تخصص وتجربه کافی در امور مالی و حسابرسی و همچنین قانونی بوده تا اظهار نظر آنان عاری از هرگونه اشتباه و خطا و مستند به اسناد و مدارک قابل اطمینان و قطعی باشد.
با وجود اینکه حسابرسی ویژه یک نوع عملکرد واکنشی در مقابل تقلب و فساد محسوب میشوند درعین حال وجود گروه های کارشناسی قوی مالی می تواند عامل اساسی در پیشگیری از وقوع تقلب و فساد مالی که یکی از معضلات امروزی تمامی کشورها است ،محسوب شود.درعین حال قانون گذاران باید توجه ویژه ای به اهمیت و جایگاه حسابرسی دادگاهی داشته و تمهیدات تصویب قوانین مربوطه را فراهم کنند.

دسته بندی ها :