حسابرسی صورتهای مالی

تعریف حسابرسی صورتهای مالی:

حسابرسی صورتهای مالی یکی از انواع خدمات اطمینان بخشی است،خدمت اطمینان بخش ،خدمتی است که طی آن حسابرس نظر خود را درباره حاصل ارزیابی یا اندازه گیری یک موضوع بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده ،برای افزایش اطمینان استفاده کنندگان مورد نظر ،اظهار نظر میکند. استانداردهای حسابرسی که ابزار حسابرسی صورت های مالی است،شامل اصول بنیادی و روشهای اساسی حسابرسی همراه با دیگر رهنمودهای لازم برای بگارگیری آن در حسابرسی می باشد.

درواقع هرگاه از حسابرسی بدون قیدوشرط اضافی یادشود،منظور همان( حسابرسی صورتهای مالی )یابه اختصار( حسابرسی مالی )است.هدف اصلی این حسابرسی اعتباردهی به صورتهای مالی است.
منظور از اعتبار دهی ، اظهار عقیده یا قضاوت یا قضاوت شخص یا اشخاص مستقل و ذیصلاح نسبت به مطابقت تمامی جنبه های با اهمیت ادعاهای منعکس در صورت های مالی با معیارهای تعیین شده، یعنی اصول حسابداری است.البته چنین اظهار نظر یا قضاوتی باید مبتنی بر شواهد معتبر و کافی باشد.ما با اعتبار و تجربه خود مانع ضررو زیان مالی شما میشویم.

هدف حسابرسی، صورتهای مالیاتی است که حسابرس بتواند درباره این که آیا صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت ،طبق استاندارهای حسابداری ،تهیه شده است یا خیر ،اظهار نظر کند.خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، اطمینان استفاده کنندگان نسبت به اطلاعات بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد.جهان امروز از مقررات پیچیده و حجیم و نیز انتظارات ذینفعان از بنگاه اقتصادی، احاطه شده است.

اعتقاد داریم که با ارائه خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، شایستگی لازم ،برای کمک به کسب و کار شما را دارا هستیم.تخصص ما رفع دغدغه ها و کنترل دفاتر و حسابهای شما بر اساس استانداردها می باشد.اگر فعالیت مستقل داریدو یا اگر پیمانکار و مشاور هستید موسسه حسابرسی محاسبان میتواند با ارائه خدمات کمک شایسته ای به شما ارائه نماید.

پس دیگر نگران اظهارنامه نباشید ،ما در حداقل زمان ممکن امور شرکت شمارا سامان خواهیم داد و با ثبت و تحلیل های درست ،هزینه ها را براحتی کنترل نموده و موثرترین روش مدیریت منابع مالی را به شما توصیه می کنیم.درهرشرایط و موقعیتی که قرار دارید موسسه حسابرسی وحسابداری محاسبان با همراهی شما ،موفقیت و پیشرفت را برایتان به ارمغان می آورد.با اطمینان به ما آینده خود را ایمن سازید.

 

 

دسته بندی ها :