حسابرسی رعایت

تعریف حسابرسی رعایت:

مقصود از حسابرسی رعایت ،تعیین میزان رعایت احکام ،سیاست ها،پیمان ها ،قوانین و مقررات دولتی و کنترل های داخلی توسط شرکت های مورد رسیدگی است.برای مثال شرکتها میتوانند تعیین میزان احکام و سیاست های داخلی توسط بخش های مختلف سازمان را از حسابرسان خود درخواست نمایند.
مثال دیگر :حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص یا شرکت ها توسط ممیزان وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تعیین میزان رعایت قانون مالیات ها است.

دسته بندی ها :