حسابرسی اخذ وام بانکی

تسهیلات و وام بانکی

چگونه میشود با گزارش حسابرسی وام و تسهیلات بانکی دریافت کرد؟
فعالیتهای مالی شرکتهای در هر دوره زمانی بایستی مورد بررسی قرار گرفته و طی گزارش هایی جمع آوری شود.هریک از این گزارشات تهیه شده ،بایستی دارای چارچوب و فرمت خاصی بوده و در تهیه گزارشات تهیه شده باید اصول حسابداری و استانداردهای آن رعایت گرددتا گزارش تهیه شده از جامعیت و دقت لازم برخوردار بوده و برای ارائه به بانکها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی ،دارای اعتبار کافی باشد.
بررسی حسابهای یک شرکت ،علاوه بر اینکه توسط حسابداران صورت میگیردو یک گزارش داخلی تهیه میشود،بایستی توسط یک شرکت معتبر حسابرسی خارجی هم مورد بررسی قرار گرفته و گزارش این بررسی در اختیار شرکت قرار بگیرد.ضمن آنکه فرایند حسابرسی در کشف تحریفات با اهمیت ،در صورتهای مالی بسیار حائز اهمیت میباشدو در صورت جامع و معتبر بودن ،روند دریافت وام و دیگر تسهیلات بانکی را برای شرکت ها تسهیل مینماید.

اهمیت حسابرسی برای کارفرمایان:

شاید به نظر کارفرما صرف هزینه و دقت برای حسابرسی ،کاری دارای درجه اهمیت نباشداما همانطور که در جملات فوق به آن اشاره شد حسابرسی درون سازمانی و حسابرسی توسط شرکتهای مستقل دارای اهمیت و مزایایی برای کارفرمایان بوده که از جمله میتوان به شناسایی انحرافات مالی و رفع آن اشاره کرد.ضمن آنکه گزارشگری مالی در واحدهای تجاری ،بازتاب نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه های استفاده کننده از صورت های مالی مانند سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان ، دولت و مدیران است که برای تصمیم گیری های درست و بجای اقتصادی ،برنامه ریزی،اعمال نظارت و پاسخگویی ، به این اطلاعات نیاز دارند.
لازم به ذکر است گزارشات مالی و حسابداری در شرکتهای تجاری و صنعتی منعکس کننده نیازهای اطلاعاتی و انتظارات اشخاص یا گروهها یا واحدهای استفاده کننده از این صورتهای مالی مثل دولت ،مدیران ،سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است که این اطلاعات و گزاراشات برای امور مهمی مانند تصمیم گیری های مهم اقتصادی ، برنامه ریزی های مالی و غیر مالی،نظارت صحیح بر فرایندهای مالی جاری و دریافت تسهیلات بانکی در شرکت ها و در نهایت پاسخگویی استفاده میشود.
برای دستیابی به این هدف یعنی حسابرسی بی طرفانه و دقیق و با نتایج قابل استناد و استفاده بایستی این کار به دست موسسات حسابرسی معتبر سپرده شود.ضمن انکه اگر این گزارشات توسط شرکتهای باتجربه و دارای ارتباطات قوی بانکها انجام شود،علاوه برارائه این گزارشات به بانکها روند دریافت تسهیلات برای شرکتها را تسهیل نماید.
موسسه حسابرسی و حسابداری محاسبان با تیمی آمادگی دارد که ضمن ارائه کلیه خدمات مالی ،مشاوره های لازم در خصوص ارائه صورتهای مالی به بانکها برای دریافت تسهیلات را به شرکتها ارائه دهد و در مسیر دریافت تسهیلات با استفاده از این گزارشات حسابرسی صورتهای مالی ،اقدامات و مشاوره های لازم رابرای شرکت متقاضی انجام دهد.
موسسه حسابرسی محاسبان ،امیدوار است با همکاری کارکنان خود در راستای تامین نیازهای به حق مشتریان در خصوص به روز آوردن اطلاعات حسابداری و ارائه به موقع گزارشات مالی متنوع و گزارش حسابرسی برای دریافت وام و تسهیلات بانکی ،بر اساس متدهای روز حسابداری و همچنین خدمات مالیاتی و مشاوره مالیاتی،سبکی جدید از خدمات رسانی به کارفرمایان گرامی را برمبنای صداقت،مشتری مداری ،اعتماد متقابل و تعهد اخلاقی ارائه نماید.

دسته بندی ها :