انواع مالیات

الف) مالیات مستقیم:

مالیاتی که مستقیما از دارایی یا درآمد افراد گرفته میشوندو شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر در آمد هستند،همان طور که از نام این مالیات مشخص است بدون هیچ واسطه ای بر درآمد افراد و یا سازمان ها و موسسات اقتصادی اعمال میشوندو توسط ماموران مالیاتی بطور مستقیم وصول میشوند.نمونه بارز  مالیات مستقیم،مالیاتی است که از دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر میکند.
تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو نظر مهم میباشد،از یک سو نقش مهمی در تأمین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور موثر است،بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشدو توسعه اقتصادی کشور شوند.از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال کنند،تحقق عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت است.

ب) مالیات غیر مستقیم :

مالیات هایی که پرداخت کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیت های اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد،مالیات های غیر مستقیم نامیده میشود.
به عبارت دیگر مالیات هایی که بطور غیر مستقیم بر کالاهای مصرفی اشخاص وضع شده و از مصرف کنندگان وصول میشود.
نقش مالیات غیر مستقیم در جوامع و اقتصادهای کمتر توسعه یافته در مقایسه با کشورهای بیشتر توسعه یافته مهمتر است و هدف تأمین مخارج دولت را محقق میکند .
این مالیات ها ،نرخ سرمایه گذاری را از راه تقلیل مصرف ،بالا میبرند و ضریب افزاینده پس انداز را رشد میدهند. به هر حال ،روی آوری به مالیات های غیر مستقیم در این کشورها زیاد است.

درهرشرایط و موقعیتی که قرار دارید موسسه حسابرسی و حسابداری محاسبان با همراهی شما ،موفقیت و پیشرفت را برایتان به ارمغان می آورد و خدماتی از قبیل : مشاوره مالی و مالیاتی رایگان ، تهیه و تنظیم اظهارنامه ، حسابرسی رتبه بندی شرکتها ، حسابرسی اخذ وام بانکی ، اصلاح و تعدیل حساب ها ،تهیه گزارش حسابرسی ، تنظیم قرارداد حسابرسی ، تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام ، حسابرسی داخلی ، تهیه تراز آزمایشی و … را به شما عزیزان ارائه می دهد.

با اطمینان به ما آینده خود را ایمن سازید.

دسته بندی ها :