اصلاح و تعدیل حسابها

اصلاح حساب چیست

بعضی از حساب داران هنگام پیش پرداخت وجه بابت هزینه ها،حساب هزینه مربوطه را بدهکار میکنند و در پایان دوره مالی در صورت لزوم این حساب هزینه را اصلاح نموده و مبالغ هزینه نشده را تحت عنوان پیش پرداخت ثبت میکنند.برخی از موسسات و شرکتها در طول دوره مالی ،وجوهی بابت هزینه بیمه ،هزینه اجاره و …بصورت پیش پرداخت ،پرداخت میکنند .از آنجایی که طبق اصل تطابق ،هزینه های هر دوره میبایست از در آمدهای همان دوره کسر گردد لذا هزینه دوره جاری از حساب پیش پرداخت کسر و به حساب سود و زیان منتقل میگردد،این فرایند اصطلاحا اصلاح حسابهای پیش پرداخت نام دارد.

از طرف دیگر موسسات و شرکتها در طول دوره مالی را بابت انجام خدمات از مشتریان بصورت پیش دریافت،اخذ می کنند تا خدماتی را برای یک دوره زمانی مشخص ارائه نمایند .از آنجائی که طبق اصل تحقق ،درآمدهای تحقق یافته می بایست به حساب سود و زیان انتقال یابند لذا مبلغ تحقق یافته از حساب پیش دریافت درآمد کسر و به حساب درآمد سال جاری منتقل میگردد.این فرایند اصطلاحا اصلاح حسابهای پیش در یافت نام دارد.
با توجه به اینکه در پایان سال هردوره،صورتها و گزارشهای مالی مختلط تهیه میگردد ،لازم است قبل از تهیه آنها نسبت به اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل اقدام گردد.

حسابهای دفتر کل را میتوان به دودسته کلی زیر تنظیم نمود

 حسابهای دائمی : شامل حسابهای دارایی ،بدهی و سرمایه که مانده آنها به دوره مالی بعد نقل میشود. این حسابها را حسابهای ترازنامه نیز میگوییم.

حسابهای موقت : شامل حسابهای درآمد و هزبنه و برداشت که در پایان دوره مالی بسته میشوند.این حسابها را به استثنای برداشت ،حسابهای سود و زیان نیز میگویند.

حساب پیش دریافت قبل از اینکه آن را اصلاح کنیم یک حساب مختلط است یعنی قسمتی از آن یک بدهی است که جز حسابهای دائمی است و قسمت دیگر آن درآمد است که جز حسابهای موقتی است.اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی و به منظور اصلاح ،تعدیل و به هنگام کردن مدارک حسابداری ،انجام میشود.

بعد از اینکه کلیه معاملات و رویدادهای مالی در دفاتر موسسه ثبت شد،بعضی از حسابهای دفتر کل مانده های صحیح را برای تهیه صورتهای مالی ارائه نمیدهند.حتی اگر تمام معاملات و عملیات مالی به درستی در دفاتر ثبت شده باشند،حسابداری تعهدی ایجاب میکند که برای تطبیق حسابهای ترازنامه و صورت سود و زیان با فرض دوره مالی و اصل تطابق ،مانده برخی از حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی اصلاح گردد.

ثبت اصلاحی معمولادر پایان دوره مالی ثبت میشوندو شامل موارد زیر هستند

1- اصلاح پیش دریافت های درآمد

2- اصلاح پیش پرداخت های هزینه

3- ثبت در آمدهای تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دوره مالی

4- ثبت هزینه های تحمیل شده و ثبت نشده تا پایان دوره مالی

5- ثبت هزینه استهلاک داراییهای استهلاک ناپذیر

6- اصلاح حساب موجودی ملزومات

تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده :

پس از انجام ثبتهای اصلاحی و انتقال آن در دفتر روزنامه به دفتر کل ، مانده حسابهای دفتر کل تعیین و تراز آزمایشی دیگری تهیه میشود . این تراز آزمایشی را پس از انجام ثبتهای اصلاحی تهیه میکنند ،تراز آزمایشی اصلاح شده میگویند. تراز آزمایشی اصلاح شده مبنای تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه قرار میگیرد.

موسسه حسابرسی محاسبان با ارائه صورت های مالی معتبر و مفید، شما را در جهت رسیدن به اهدافتان یاری می نماید.

 

دسته بندی ها :